Fellowships/Scholarships distributed by the Trust:

2015:                                                                             

Kum. Archana , Udupi (C- vocal)             Rs 10,000.00

Kum. Samanvi, Udupi (C- vocal)              Rs 10,000.00

2016:

Kum.Archana , Udupi (C- vocal)                              Rs. 5000.00

Kum.Samanvi, Udupi (C- vocal)                               Rs. 5000.00

Shanteri Kamath, Tirthahalli (H- vocal)                   Rs.5000.00

Kum.Anjali Madhyastha, Udupi (C- violin)              Rs. 5000.00

Kum.Medha, Mangaluru (C- flute)                          Rs. 5000.00

Master Sushameendra, Mangaluru (C- flute)         Rs. 5000.00

Master Sunadakrishna Amai, Mangaluru (Mridangam)         Rs. 5000.00

Master Gokul VS, Cochin (violin)                             Rs. 3000.00

Miss Prajakta Satardekar, Mumbai (H- vocal & light)             Rs. 5000.00

Ms.Divyashree,Prajna Adiga,Shashank Bhat,Seethaprajna, Archana & Samanvi got Rs 2000.00 each for participating in Isai Vizha, Chennai of 31-12-2016.[Total of Rs. 12000.00]

 2017:

Kum.Archana, Udupi (C- vocal)                               Rs. 5000.00

Kum. Samanvi, Udupi(C- vocal)                               Rs. 5000.00

Sri Sunadakrishna Amai, Chennai(Mridangam)      Rs. 5000.00

Sri Nikshit Putturu(Mridangam)                              Rs. 5000.00

Sri Ramana Balachandra, Bengaluru(C- veena)       Rs. 5000.00

Sri Harikrishnan, Muzhikulam, Ernakulam(C- vocal)               Rs. 5000.00

2018:

Kum.Archana, Udupi (C- vocal)                              Rs. 5000.00

Kum. Samanvi, Udupi(C- vocal)                              Rs. 5000.00

Kum. Aditi Ananthakrishna                                      Rs. 2000.00

Mr. Ashraya Acharya                                                  Rs. 2000.00

Mr. Prasad Kamath                                                     Rs. 5000.00

2019:

Kum.Archana, Udupi (C- vocal)                               Rs. 5000.00

Kum. Samanvi, Udupi(C- vocal)                               Rs. 5000.00

Mr. Harish Pandav (Saxophone)                              Rs. 5000.00

Mr. Anirudh Aithal (H-Vocal)                                   Rs. 5000.00